Egzaminy

Dowiedz się, jak przygotowjemy

Kursy przygotowane i prowadzone są z myślą o pozytywnym zaliczeniu przez kandydata egzaminu ICAO.

Mamy doświadczenie w egzaminowaniu i wiemy jak przygotować ucznia do egzaminu.

Urząd Lotnictwa Cywilnego dysponuje systemem KSEJ do egzaminowania personelu lotniczego.

Informacje na temat egzaminu (źródło www.ulc.gov.pl):

Egzamin z języka angielskiego w Krajowym Systemie Egzaminów Językowych składa się z dwóch części: LISTENING i SPEAKING.
Część LISTENING ma na celu sprawdzenie i ocenę rozumienia ze słuchu. Składa się ona z nagrań nawiązujących tematyką do typowych sytuacji mających miejsce w pracy pilota i kontrolera ruchu lotniczego, w tym w szczególności do informacji przekazywanych podczas sytuacji rutynowych i nierutynowych oraz informacji przekazywanych w komunikatach ATIS.

Sprawdzenie rozumienia ze słuchu polega na odsłuchaniu 6 nagrań audio. Do każdego nagrania przyporządkowane są dwa pytania (w przypadku testu S-ATCL – cztery pytania). Zdający ma do wyboru trzy odpowiedzi (a, b, c) i jego zadaniem jest wybranie właściwej, zgodnej z wysłuchaną informacją. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Pytania z odpowiedziami pojawiają się na 30 sekund przed rozpoczęciem odtwarzania nagrania audio i są widoczne przez czas jego trwania słuchowiska. Czas na udzielenie odpowiedzi na obydwa pytania po zakończeniu nagrania wynosi 40 sekund. Zdający ma możliwość udzielania odpowiedzi zarówno w czasie trwania nagrania jak i po jego zakończeniu.

Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu myszką w pole, na którym znajduje się właściwa odpowiedź. W czasie 40 sekund zdający ma możliwość dokonywania dowolnych zmian w swoich odpowiedziach.

Po udzieleniu odpowiedzi przed upływem 40 sekund, w celu skrócenia czasu oczekiwania na odtworzenie następnego nagrania audio, zdający może użyć przycisku DALEJ (NEXT). Po użyciu tego przycisku lub po upływie 40 sekund przeznaczonych na udzielanie odpowiedzi, na ekranie ukazują się na 30 sekund nowe pytania z odpowiedziami. Po tym czasie rozpocznie się odtwarzanie kolejnego nagrania audio, a po jego zakończeniu – cały proces udzielania odpowiedzi.

W sytuacji gdy zdający czegoś nie zrozumiał lub nie usłyszał dostatecznie wyraźnie, w czasie 10 sekund po zakończeniu każdego nagrania ma on prawo wyboru powtórnego jego odsłuchania poprzez użycie przycisku POWTÓRZ (REPEAT).

TABELA:

Liczba poprawnych odpowiedzi

Liczba powtórzeń

1 x Repeat

2 x Repeat

3 x Repeat

4 x Repeat

5 x Repeat

6 x Repeat

12

6

6

5

5

4

4

11

6

5

4

4

4

4

10

5

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

3

3

8

4

4

3

3

2

2

7

4

3

3

2

2

2

6 i poniżej

3

3

2

2

2

2

 

O wyniku egzaminu w części LISTENING decyduje liczba wybranych poprawnych odpowiedzi przy uwzględnieniu liczby wykorzystanych powtórzeń zgodnie z tabelą powyżej.  Zwiększanie liczby powtórzeń ogranicza możliwość uzyskania wyższej oceny za część LISTENING przy tej samej liczbie poprawnych odpowiedzi.

Maksymalna  liczba poprawnych odpowiedzi w części LISTENING wynosi 12 (w przypadku testu S-ATCL – 24). Minimalna liczba poprawnie wybranych odpowiedzi, która pozwala zaliczyć pozytywnie część LISTENING stanowi 7 (w przypadku testu S-ATCL – 14) przy maksymalnie jednym powtórzeniu.

Część SPEAKING ma na celu ocenę poziomu biegłości językowej zdającego z uwzględnieniem 6 kryteriów: wymowa, struktury, słownictwo, płynność wypowiedzi, rozumienie oraz interakcja.

Część SPEAKING rozpoczyna się od wprowadzenia, które stanowi formę rozgrzewki językowej przed właściwym egzaminem w celu oswojenia z sytuacją oraz nawiązania kontaktu z egzaminatorem. Może ona obejmować przedstawienie się, rozmowę o rodzinie, planach zawodowych, pogodzie, itp. Etap rozgrzewki językowej nie podlega ocenie.
Część zasadnicza, sprawdzająca umiejętność wysławiania się i komunikowania, składa się z 3 zadań, w tym:

• Zadanie nr 1 polega na sprawdzeniu komunikacji w relacji pilot-kontroler, kontroler-kontroler, pilot-informator FIS itp. w sytuacjach standardowych (routine) z użyciem frazeologii lotniczej w tematyce właściwej dla pracy pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego,
• Zadanie nr 2 polega na sprawdzeniu komunikacji w relacji pilot-kontroler, pilot-służby ratunkowe itp. w przypadku wystąpienia komplikacji lub nieoczekiwanego obrotu sytuacji (non-routine) z odejściem od frazeologii lotniczej odpowiednio do specyfiki wykonywanego zawodu,
Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2 bazują na scenariuszu przekazanym przez egzaminatora prowadzącego zdającemu, który ma odpowiednią ilość czasu na jego przeanalizowanie przed rozpoczęciem zadania.
• Zadanie nr 3 polega na opisaniu fotografii oraz na wyrażaniu opinii na tematy lotnicze w kontekście ogólnym nawiązujące do przedstawionej wcześniej fotografii.

Część SPEAKING (poza rozgrzewką językową) jest automatycznie nagrywana i trwa około 20 minut.

Przebiegiem części SPEAKING kieruje egzaminator prowadzący, który jednocześnie ocenia poziom biegłości językowej zdającego . Dodatkowo, poziom biegłości językowej zdającego oceniany jest przez drugiego egzaminatora oceniającego.

Ocena końcowa z całego egzaminu stanowi najniższy poziom uzyskany w jednej z dwóch (LISTENING lub SPEAKING) części egzaminu.

Wynik egzaminu udostępniany jest zdającemu po jego zakończeniu.

Po uzyskaniu przez zdającego pozytywnego wyniku z egzaminu, egzaminator prowadzący dokonuje odręcznego wpisu uprawnienia językowego:

– do licencji pilota – w przypadku przedłużenia lub wznowienia uprawnienia na tym samym lub niższym poziomie,
– do licencji kontrolera ruchu lotniczego lub praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego – w przypadku przedłużania lub przywracania ważności uprawnienia.